Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pabulum /'pæbjuləm/  

  • Danh từ
    thức ăn, đồ ăn ((thường), (nghĩa bóng))
    mental pabulum
    món ăn tinh thần