Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt)
    Para-Amino-Benzoic Acid (chất làm cơ thể tăng trưởng nhanh)