Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (viết tắt) của prisoner of war (tù binh, tù nhân trong chiến tranh)
    a POW camp
    một trại tù binh