Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

p.m /'poust/  /mistris/

  • phó từ
    ((viết tắt) p.m) quá trưa, chiều, tối
    at 7 p.m
    vào lúc 7 giờ tối