Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

p and p /pi: ən 'pi:/  

  • (viết tắt của postage and packing)
    bưu phí và phí đóng gói
    price 28.95 including p and p
    giá 28,95 bảng kể cả bưu phí và phí đóng gói