Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hóa học)
    oxyt