Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều oxen)
  bò đực thiến (nuôi để giết thịt, kéo xe…)
  (số nhiều) (cũ) bò (cái hoặc đực)

  * Các từ tương tự:
  ox-eye, ox-eyed, ox-fence, ox-fly, ox-gall, ox-stall, ox-yoke, oxalate, oxalic