Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

own brand /,əʊnb'rænd/  

  • Danh từ
    loại hàng có ghi nhãn cửa hiệu (kho hàng) (không phải ghi nhãn của nhà sản xuất)
    hàng có ghi nhãn cửa hiệu thường đắt hơn