Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overvalue /'ouvə'vælju:/  

  • Ngoại động từ
    đánh giá quá cao

    * Các từ tương tự:
    Overvalued currency