Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overtoiled /'ouvə'tɔild/  

  • Tính từ
    phải làm việc quá sức