Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overtoil /'ouvətɔil/  

  • Danh từ
    việc làm thêm

    * Các từ tương tự:
    overtoiled