Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overtly /'əʊvɜ:tli/  /əʊ'vɜ:tli/

  • Phó từ
    một cách công khai