Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overtime /'əʊvətaim/  

  • Danh từ
    giờ làm thêm (ngoài giờ thường lệ)
    working overtime; be on overtime
    làm thêm ngoài giờ