Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (overshot)
  đi quá (một điểm nào đó)
  máy bay đi quá đường băng
  overshoot the mark
  sai lầm do đánh giá sai (ai, tình hình…)