Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overshoe /'əʊvə∫u:/  

  • Danh từ
    giày ngoài, ủng ngoài (mang ngoài giày thường lúc trời mưa, lúc có tuyết)