Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thường bị động)
  đánh giá quá mức
  I think I overrate himhe can't handle a senior job
  tôi nghĩ là tôi đã đánh giá nó quá mức, nó không thể điều khiển một việc lớn được
  nó đã đánh giá quá mức khả năng bán hàng của nó

  * Các từ tương tự:
  overrated