Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (chủ yếu Ê-cốt và Mỹ) (trước tính từ, động từ) quá, quá mức
    overly cautious
    quá thận trọng