Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overkill /'əʊvəkil/  

  • Danh từ
    số lượng quá mức cần thiết (để thắng ai, để đạt được cái gì…)
    trong một buổi tối mà cho lên màn ảnh ba cuộc phỏng vấn về cùng một đề tài là rõ ràng quá mức cần thiết