Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (overflew, overflown)
    bay qua
    cuộc hành trình đi về lâu hơn bình thường vì máy bay không bay qua được vùng chiến sự