Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overflow pipe /,əʊvəfləʊpaip/