Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overdue /,əʊvə'dju:/  /əʊvə'du:/

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  chậm; quá thời hạn
  the bills are overdue
  những hóa đơn này đã quá thời hạn thanh toán
  the train is overdue
  tàu chậm giờ