Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overboard /'əʊvəbɔ:d/  

 • Phó từ
  từ trên mạn tàu xuống biển
  fall overboard
  ngã từ trên mạn tàu xuống biển
  go overboard about (somebody, something)
  (khẩu ngữ, thường xấu)
  rất nhiệt tình với (ai, cái gì)
  he goes overboard about every woman he meets
  nó rất nhiệt tình với mọi người phụ nữ mà nó gặp
  throw overboard
  vứt đi, bỏ đi, thải đi(vật gì),tống khứ đi; thôi ủng hộ (ai)
  sau khi thất cử, các đảng viên đã thôi ủng hộ lãnh tụ của họ