Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

over-subscribe /,əʊvəsəb'skraib/  

  • Động từ
    (thường bị động)
    sự đặt mua quá mức (vé xem hát, vé may bay…)
    vé dự buổi hòa nhạc này đã được đặt mua trước quá mức (không còn nữa)