Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

over-simplify /,əʊvə'simplifai/  

  • Động từ
    (-fied) (thường bị động)
    quá đơn giản hóa
    sự phân tích quá giản đơn hóa những vấn đề đặt ra trước mắt chúng ta