Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

over-reaction /,əʊvərisæk∫n/  

  • Danh từ
    phản ứng quá mạnh