Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

over-react /,əʊvəri'ækt/  

  • Động từ
    phản ứng quá mạnh
    nó phản ứng quá mạnh khi nghe tin dữ

    * Các từ tương tự:
    over-reaction