Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

over-much /,əʊvə'mʌt∫/  

  • Tính từ, phó từ
    (thường với động từ phủ định) quá nhiều, rất nhiều, lắm
    tôi không thích cô ta lắm