Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lò (nướng bánh mì…)
  bread is baked in an oven
  bánh mì được nướng trong lò
  you've left the oven door open
  anh để cửa lò mở
  have a bun in the oven
  xem bun
  like an oven
  nóng như trong lò; nóng lắm
  open the windowit's like an oven in here!
  mở cửa sổ ra, ở đây nóng như thể là trong lò ấy!

  * Các từ tương tự:
  oven-ready, ovenware