Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outside right /,aʊtsaid'rait/  

  • (thể thao)
    hữu biên (bóng đá)