Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outside line /,aʊtsaid'lain/  

  • đường điện thoại ra ngoài