Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outside left /,aʊtsaid'left/  

  • (thể thao)
    tả biên (bóng đá)