Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outside lane /,aʊtsaid'lein/  

  • Danh từ
    làn đường gần trung tâm con đường nhất