Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outside broadcast /,aʊtsaid 'brɔ:dkɑ:st/  

  • Danh từ
    chương trình (phát thanh, truyền hình) thu ngoài trường quay chính