Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outlast /,aʊt'lɑ:st/  /,aʊt'læst/

 • Động từ
  tồn tại lâu hơn; sống lâu hơn
  chiếc đồng hồ này đã [tồn tại] qua mấy đời chủ nhân
  the political system will outlast most of us
  chế độ chính trị này sẽ tồn tại (lâu hơn phần lớn anh em chúng ta)
  he will not outlast six months
  ông ta sẽ không sống lâu hơn (sống được quá) sáu tháng