Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outlandishly /aʊt'lændi∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] kỳ dị;[một cách] lạ thường