Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outflow /'aʊtfləʊ/  

 • Danh từ
  sự chảy ra
  an outflow from the tank
  sự chảy từ bể ra
  lượng chảy ra

  * Các từ tương tự:
  outflown