Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outfitter /'aʊtfitə[r]/  

  • Danh từ
    người cung cấp trang thiết bị
    người bán quần áo giày mũ (đàn ông, trẻ em)