Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người kích động bạo lực
    làn sóng rời xa bờ biển