Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

out-of-truth /'autəv'tru:θ/  

  • Tính từ
    (kỹ thuật) không khớp
    phó từ
    không đúng