Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

out-of-print /'autəv'pɔkit/  

  • Tính từ
    không xuất bản nữa
    Danh từ
    tài liệu không xuất bản nữa