Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

out-of-pocket /aʊtəv'pɒkit/  

  • Danh từ
    xem pocket