Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

out-of-date /,aʊtəv'deit/  

  • Tính từ
    lỗi thời