Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

our /ɑ:ʊ[r]/  /'ɑ:ʊə[r]/

 • Định từ
  [của] chúng tôi;[của] chúng ta
  in our opinion
  theo ý kiến [của] chúng tôi
  our main export is rice
  hàng xuất khẩu chính của chúng ta là gạo
  Our (dùng để nói về hay nói lên Chúa) của chúng con
  Our Father
  Chúa, Thượng đế [của chúng con]
  Our Lady
  Đức Mẹ Đồng Trinh [của chúng con]

  * Các từ tương tự:
  our-station, Ours, ourself, ourselves