Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

otherwise-minded /'ʌðəwaiz'maindid/  

  • Tính từ
    có xu hướng khác, có ý kiến khác (với thông thường)