Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

otherness /'ʌðənis/  

  • Danh từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự khác, sự khác biệt
    vật khác (với vật đang nói đến...)