Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

other-directed /'ʌðədirektid/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ảnh hưởng bên ngoài chi phí