Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orthocephalic /'ɔ:θouke'fælik/  

  • Tính từ
    (giải phẫu) đầu tròn