Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orthocentric /'ɔ:θou'sentrik/  

  • Tính từ
    (toán học) trực tâm