Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (toán học) trực tâm
    o. of a triangle trực tâm của một tam giác