Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ornateness /ɔ:'neitnis/  

  • Danh từ
    tính chất lộng lẫy
    tính chất hoa mỹ (văn)